امروز : چهارشنب ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۵

گزارش تصویری - مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و علم برداری در روستای باستانی سریزد


طبق سنوات گذشته هرساله در روز هفتم ماه محرم مراسم پای علم، جوش دوره و علم برداری هر در روستای سریزد برگزار می گردد.

عکس: مجید دهقانی زاده                    تاریخ انتشار: 95/7/19

مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود
مراسم سنتی پای علم، جوش دوره و...
جزئیات دانلود